Browse Region - Abkhazia

ANKVAB, ALEXANDER ah-lehk-SAHN-dehr   AHNK-vahb
ARDZINGBA, VLADISLAV VLAHD-ih-slahv   ART-zing-bah
BAGAPSH, SERGEI sir-GAY   bah-GAHPSH
DZHERGENIYA, ANRI AHN-ree    jehr-GHEH-nee-ah
KHADZHIMBA, RAUL rah-OOL   KAHD-zihm-bah
KHASHBA, NODAR noh-DAHR   KAHZH-bah
LAKOBA, YAKUB YAH-koob   lah-KOH-bah