Browse Region - Azerbaijan

ABBASOV, NAMIK NAH-mihk    ah-BAH-sawf
ABIYEV, SAFAR SAH-fahr    ah-BEE-ehv
AGAZADE, IGBAL IHG-bahl   ah-GAH-zah-deh
ALIYEV, HEYDAR HAY-dahr   ah-LEE-yehf
ALIYEV, ILHAM EEL-hahm    ah-LEE-yehf
ARIFOGLU, RAUF rah-OOF    ah-RIH-FOH-loo
Azeris ah-ZAIR-ees
BABAYAN, SAMVEL sahm-VEHL    bah-bah-YAHN
ELCHIBEY, ABULFAZ ah-bool-FAHZ   ehl-chee-BAY
GAMBAR, ISA EE-sah   GAHM-bahr
GUKASYAN, ARKADY ahr-KAH-dee   goo-kahs-YAHN
GULIYEV, RASUL rah-SOOL   goo-LEE-yehv
GULIYEV, VILAYAT vih-lah-YAHT    goo-LEE-yehv
HASANQULIYEV, GUDRAT goo-DRAHT   hah-sahn-goo-LEE-ehv
HUSSEINOV, ELMAR EHL-mahr   hoo-SAY-nawf
IBRAHIMOGLU, ILGAR IHL-gahr   ee-brah-heem-OH-loo
INSANOV, ALI ah-LEE   ihn-SAH-nawf
KARIMLI, ALI ah-LEE   kah-REEM-lee
MAHARRAMOV, AKIF ah-KEEF    mah-hah-RAH-mawf
MAMMADOV, ETIBAR A-teh-bahr   mah-MEH-dawf
MAMMEDYAROV, ELMAR EHL-marh  mah-mehd-YAHR-awf
MAYLIAN, MASIS mah-SEES    m-eye-lee-AHN
MUTALIBOV, AYAZ eye-YAHZ   moo-tah-LEE-bawv
QAMBAR, ISA EE-sah   GUHM-bahr
RASIZADE, ARTUR ahr-TOOR    rah-see-ZAH-deh
SAHAKIAN, BAKO BAH-koh   sah-hah-kee-YAHN
SAMEDOV, ABUTALIB ah-boo-TAW-lihb   sah-MEH-dawf