Browse Region - Chechnya

ABRAMOV, SERGEI sir-GAY    ah-BRAH-mawv
ALDAMOV, KHIZRY heez-REE   ahl-DAH-mawf
ALKHANOV, ALU ah-LOO   ahl-KAHN-awf
ARSANOV, KHOZH-AKHMED KOHZ   ahk-MEHD   ahr-SAH-nawf
ASLAKHANOV, ASLAMBEK ahs-lahm-BEHK   ahs-lah-KAH-nawf
AVDARKHANOV, AKHMED ahk-MYEHT   ahv-dahr-KAH-nawv
AVTAYEV, RUSLAN roos-LAHN    ahv-TAH-yehf
BABICH, MIKHAIL mihk-hah-EEL   BAH-beech
BAISULTANOV, ODES ohd-EYES   b-eye-sool-TAH-nawff
BARAYEV, MOVSAR mawv-SAHR   bah-RAH-yehf
BASAYEV, SHAMIL shah-MEEL   bah-SAH-yehf
CHUPALAYEV, SAID-MAGOMED sah-EED   mah-goh-MYEHT   choo-pah-LAH-ehf
DUDAYEV, DZHOKAR joh-KAHR   doo-DAH-yehf
DZHABRAILOV, TAUS TAH-oos    jah-brah-EE-lawf
GAIRBEKOV, KHAMZAT kahm-ZAHT   g-eye-rr-BEH-kawf
GROZNY GRAWZ-nee
ILYASOV, STANISLAV stahn-ih-SLAHF   eel-YAH-sawf
KADYROV, RAMZAN rahm-ZAHN   kah-DEE-rawf
KHAMBIYEV, MAGOMED MAH-goh-myehd   khahm-BEE-yehv
KHAMBIYEV, UMAR oo-MAHR   kahm-BEE-ehv
KRYMGEREI, SERGEI sir-GAY   kreem-geh-RAY
MAGOMADOV, MAGOMED mah-goh-MEHD   mah-goh-MAHD-awf
MASKHADOV, ASLAN ahs-LAHN   mahs-KAH-dawf
NUKHAYEV, KHOZ AKMED KOHZ   ahk-MYEHT   noo-KAH-yehf
POPOV, ANATOLY ahn-ah-TOH-lee   pah-PAWF
SAIDULLAYEV, ABDUL KHALIM AHB-dool  kah-LEEM    s-eye-dool-EYE-ehv
SAIDULLAYEV, MALIK MAH-lihk   s-eye-dool-EYE-ehf
TSARNAEV, DZHOKAR joh-HAHR (ts)ahr-N-EYE-ehv
TSARNAEV, TAMERLAN tah-mehr-LAHN (ts)arh-N-EYE-ehv
UDUGOV, MOVLADI moh-VLAH-dee    oo-DOO-gawv
YANDARBIYEV, ZELIMKHAN zeh-lihm-KAHN   yahn-dahr-BEE-ehf