Browse Region - China

AI WEIWEI EYE     WAY  WAY
AN JUN AHN JWEEN
BAO TONG BAH-OH    TAWNG
BEIJING BAY-JEENG
BO XILAI BOH   SHEE  L-EYE
CAO GANGCHUAN (TS)-AH-oh GAHNG- CHWAHN
CHAN BINGDE CHAHN   BEENG-DUH
CHEN KAIGE CHUHN  K-EYE  GUH
CHEN DEMING CHUHN  DUH  MEENG
CHEN XITONG CHUHN   SHEE   TAWNG
CHEN YONGLIN CHUHN   YAWNG   LEEN
CHEN YUNLIN CHUHN   YOON  LEEN
CHEN ZHENGXIANG CHUHN   JUHNG   SHAHNG
CHEN ZIMING CHUHN   ZEE  MEENG
CHEN, GUANGCHENG CHUHN  GWAHNG CHUHNG
CHI HAOTIAN CH-ERR   HOW  TEE-EHN
CUI TIANKAI SWAY   TEE-EHN   K-EYE
DAI XUEZHONG D-EYE   SHWEH   JAWNG
DAI BINGGUO D-EYE   BEENG   GWOH
DENG XIAOPING DUH-NG   SH-HOW   PEENG 

DIAOYU dee-AH-OH yoo
DING GUIZIONG DEENG   GWAY   JAWNG
DU QINGLIN DOO  CHEENG  LEEN
FALUN GONG fah-loon   GOONG
FEI JUNLONG FAY   JWEHN   LAWNG
FONG FUMING FAWNG    FOO-MEENG
FU QUANYOU FOO  CHWAHN   YOH
GAO QIANG GAH-OH   CHEE-AHNG
GAO XINGJIAN GAH-OH    SHING   JEHN
GAO YAOJIE GAH-OH    YAH-OH     JEE
GAO YU GAH-OH     YOO
GAO ZHAN GAH-OH   JAHN
GAO ZHISHENG GAH-OH   JIH-SHUHNG
GUIZHOU GWEE-JOH
GUO BOXIONG GWOH   BOH   SHAWNG
HAINAN H-EYE-NAHN
HE DEPU HUH   DUH-POO
HE JINGQING HUH   JEENG-CHEENG
HE XINTONG HUH   SHEEN   TAWNG
HSING HSING SHEENG   SHEENG
HU JIA HOO   JYAH
HU JINTAO HOO     JIHN-(TAH-OH)
HUANG JU HWAHNG JOO
HUBEI HOO  BAY
HUI LIANGYU HWAY     LYAHNG   YOO
JI SHENGDE JEE   SHUHNG  DUH
JIA CHUNWANG JYAH    CHOON   WAHNG
JIA QINGLIN JYAH CHEENG-LEEN
JIA YOULING JYAH   YOH-LEENG
JIANG ZEMIN JAHNG  zuh-MEEN (g)
JIANGXI jee-YAHNG   SHEE
JIN RENQING JIHN    REHN-CHIHNG
JING ZHIYUAN JEENG JEHR-YOO-EHN
LAI KWONG-KEUNG L-EYE    KWAHNG   KEHRNG
LI PENG LEE  PUHNG
LI XI LEE   SHEE   
LI XIANNIAN LEE   SHYEHN  YEHN
LI ZHAOXING LEE   JAH-OH   SHEENG
LI FANGPING LEE   FAHNG  PEENG
LI FUXIANG LEE   FOO   SHAHNG
LI GUANGQIANG LEE   GWAHNG   CHAHNG
LI HONGZHI LEE   HAWNG   ZHEHR
LI JINAI LEE   JEEN  EYE
LI KEQIANG LEE  KUH  CHAHNG
LI LANQING LEE   LAHN   CHEENG
LI QINGHUA LEE   CHIHNG   HWAH
LI XIELIN LEE   SHIH  LEEN
LIANG GUANGLIE LYAHNG   GWAHNG  LAY
LING LING LEENG   LEENG
LIU GUIJIN L-YOO   GWAY-JEEN
Liu He L-YOO HUH
LIU XIAOBO L-YOO   SH-HOW-BOH
LIU YAPING LYOO    YAH    PEENG
LONG YONGTU LAWNG   YAWNG   TOO
LU GUOZENG LOO   GWOH   TZUHNG
LUI XIA L-YOO   SH-YAH
MA ZHAOXU MAH JAH-OH  SHOO
MAO ZEDONG MAH-OH   DZEH-DUHNG
MEI XIANG MAY   SH-YAHNG
MENG HONGWEI MUHNG HOONG way
MENG JIANZHU MUHNG   JAHN-ZHOO
MENG WANZHOU muhng wahn-JOH'
MENG XUENONG MUHNG   SHWAY   NAWNG
NIE HAISHENG NEE-ah    H-EYE-SHUHNG
NING FUKUI NEENG   FOO-KWAY
PENG MING PUHNG MEENG
QIAN QICHEN CHEHN  CHEE-CHUHN
QIAO ZONGHUAI CHOW     TSOONG  Y
QIN HUASAN CHEEN   HWAH-SOON
QIN QUANGGUANG CHEEN   KWAHNG   GWAHNG
QIN YONGMIN CHEEN   YAWNG-MEEN
SHEN GUAFANG SHUHN   GWAH   FAHNG
SHENZHOU SHUHN-JOH
SHI GUANG-SHENG SHEHR    GWAHNG    SHUHNG
SONGHUA SOONG   HWAH
SUN LAIYAN SOON     LAY-YAHN
SUN WEIBANG SOON   WAY   BAHNG
SUN YUXI SOON    YOO-SHEE
SUN ZHENYU SOON   JUHN   YOO
TANG JIAXUAN TAHN(g)   JAH   SHWAHN
TIAN TIAN T-YEHN    T-YEHN
TIANYONG, JIANG JAHNG   tee-ehn-YAWNG
Uyghur WEE - guhr
WAN YANHAI WAHN   YAHN  H-EYE
WANG BAOSEN WAHNG   BOW  SUHN
WANG BINGZHANG WAHNG BEENG JAHNG
WANG CE WAHNG   (t)SUH
WANG DAN WAHNG   DAHN
WANG DAOHAN WAHNG   DOW-HAHN
WANG GUANGYA WAHNG      GWAHNG-YAH
WANG JUNTAO WAHNG  JOON   TAH-OH
WANG QISHAN WAHNG CHEE SHAHN
WANG TINGJIN WAHNG   TEEN-JEENG
WANG XUEBING WAHNG   SHWEH   BEENG
WANG YI WAHNG   YEE
WANG YOUCAI WAHNG  YOHTS-EYE
WANG, LIXIONG WAHNG   LEE-SHAWNG
WEI JINGSHENG WAY   JEENG   SHUHNG
WEN JIABAO WUHN   JEE-AH    BAH-OH
WENSHENG, LUI lee-OO    wuhn-shuhn(g)
WU BANGGUO WOO   BAHNG   GWOH
WU DAWEI WOO    DAH-WAY
WU JIANMIN WOO   JAHN  MEEN
WU RUOJIE WOO  RAW  JEH
WU YI WOO YEE
XI JINPING SHEE     JEEN-PEENG
XIAN SHEE-AHN
XIANG HUAICHENG SHEHNG    WHY-CHUHNG
XINHUA SHEEN  HWAH
XINSHIDAI SHEEN-shehd-EYE
XIONG GUANGKAI SHAWNG   GWAHNG K-EYE
XU CAIHOU SHOO   TS-EYE  HOH
XU GUANGQI, PAUL PAWL  SHOO   GWANG-CHEE
XU JIANGXIONG SHOO   JAHNG   SHAWNG
XU KUANGDI SHOO   KWAHNG   DEE
XU WENLI SHOO   WUHN-LEE
YAN JIAQI YEHN  JAH CHEE
YAN PENG YEHN   PUHNG
YANG JIANLI YAHNG  JAHN   LEE
YANG JIECHI YAHNG   jee-uh-CHERR
YANG LIWEI YAHNG   LEE   WAY
YAO ZHENXIAN YAH-OH   JUHN   SHAHN
YIN DAKUI YEEN    DAH-KWAY
YU ZHENGSHENG YOO   JUHNG   SHUHNG
YUAN JIE yoo-AHN    JEE-eh
ZENG PEIYAN DZ-UHNG   PAY   YAHN
ZENG QINGHONG DZ-UHNG   CHEENG-HAWNG
ZHANG JINCHENG JAHNG  JIHN   CHUHNG
ZHANG BAOMING JAHNG BOW-MEENG
ZHANG DEJIANG JAHNG   DUH-JYAHNG
ZHANG HONGBAO JAHNG    HAWNG-BOW
ZHANG QIYUE JAHNG   CHEE   YOO-WEH
ZHANG WENKANG JAHNG     WUHN-KAHNG
ZHANG YESUI JAHNG YAY-SOO
ZHANG ZUHUA JAHNG    ZOO-HWAH
ZHAO YAN JAH-OH   YAHN
ZHAO ZIYANG JAH-OH   ZEE  YAHNG
ZHENG SILIN JUHNG     SUH-LEEN
ZHOU ENLAI JOH  EHN  L-EYE
ZHOU WENZHONG JOH   WUHN   JAWNG
ZHOU XIAOCHUN JOH   SHAH-OO   CHUHN
ZHU BANGZAO JOO   BAHNG  TS-HOW
ZHU RONGJI JOO   RAHNG-JEE
ZHU CHENGHU JOO  CHUHNG   HOO
ZHU XIAOHUA JOO   SHAH-OH    HWAH
ZOU JINGMENG TSOH  CHEENG  MUHNG