Browse Region - India

AATRE, V.K. VEE   KAY AT-tray
ABDULLAH, OMAR OH-MAHR   ahb-DOO-lah
ADVANI, LAL KRISHNA LAHL   KREESH-nah   ahd-VAH-nee
AGNI AHG-nee
AIYAR, MANI SHANKAR mah-NEE   SHAHN-kahr   EYE-ahr
AKAL TAKHT AH-kahl   TAH-kt
AKALI DAL ah-KAH-lee   DUHL
AL-HINDI, ABU EISA AH-boo  EE-sah  al  HIHN-dee
ANSARI, MAULANA ABBAS MAW-LAH-NAH   ah-BAHSS  ahn-SAH-ree
ANSARI, MAULVI ABBAS MAWL-vee   ah-BAHS   ahn-SAH-ree
ASTHANA, TEJA MOHAN TAY-jah   MOH-hahn   ahs-TAH-nah
BAINSALA, KIRORI SINGH kee-ROH-ree    SIHNG   bayn-SAH-lah
BANERJEE, MAMATA MAHM-tah    BAN-ehr-jee
BAROT, DHIREN dih-REEN   BAH-roht
BASU, JYOTI JOH-tee     bah-SOO
BEEVI, FATHIMA FAH-tee-mah   BEE-vee
BHANDARI, SUNDAR SINGH SOON-dahr   SIHNG   BAHN-dah-ree
BHARATIYA JANATA bah-rah-TEE-yah   JUH-neh-teh
BHARTI, UMA OO-mah   BAHR-tee
BHAT, ABDUL GANI AHB-duhl    GAH-nee   BAHT
BHUJ BOOJ
CHAMOLI chuh-MOH-lee
CHANDRASEKHAR, SUBRAHMANYAN soo-brah-MAHN-yahn   chahn-drah-SHAY-kahr
CHATTERJEE, SOMNATH SOHM-naht   CHAT-ehr-jee
CHAUDHARI, AMARSINGH ah-mahr-SIHNG   CHOW-deh-ree

CHAWLA, KALPANA KAHL-pah-nah   CHAHV-lah
CHIDAMBARAM, PALANIAPPAN pah-lahn-ee-AH-puhn   chih-DAHM-bah-RAHM
DEHRADUN DEH-rah   DOON
DEORA, MURLI MOOR-lee   DEER-ah
DESAI, NITIN NIH-tihn   dehs-EYE
DESHMUKH, VILASRAO vee-LAHS-rao    DAYSH-mook
DEVI, PHOOLAN POO-luhn    DAY-vee
DIAS, IVAN ee-VAHN   DEE-AHSS
DOSANJH, UJJAL OO-jehl    doh-SAHNJ
DUGGAL, V.K DOO-guhl
DUTT, SHEKHAR SHACK-ahr   DUHT
FAROOQ, MIRWAIZ OMAR MEER-WISE    OO-MAHR   fah-ROO-K
FERNANDES, GEORGE JOHRJ     fur-NAN-dehs
GANDHI, INDIRA IHN-dih-reh   GAHN-dee
GANDHI, MAHATMA mah-HAHT-mah   GAHN-dee
GANDHI, RAHUL RAH-hool   GAHN-dee
GANDHI, RAJIV rah-JEEV   GAHN-dee
GANDHI, SONIA SOHN-yah    GAHN-dee
GANDHI, VARUN vah-ROON   GAHN-dee
GEELANI, SYED ALI SHAH S-EYE-ehd  AH-lee  SHAH   ghee-LAH-nee
GILL, K.P.S. GIHL
GODSE, NATHURAM NAH-too-rahm   GAWD-say
GOGOI, TARUN tah-ROON    goh-goh-EE
GOWDA, H.D. DEVE dehv  GOW-dah
GUJARAT goo-jah-RAHT
GUJJERS GOO-jehrs
HAZARE, ANNA ahn-NAH   hah-ZAH-ray
HEZBUL MUJAHEDEEN HEHZ-buhl    muh-JAH-heh-DEEN
HIMACHAL PRADESH hih-MAH-chahl   prah-DEHSH
HYDERABAD H-EYE-deh-reh-BAHD
IBRAHIM, DAWOOD dah-VOOD   EE-brah-heem
ITOO, SAKINA sah-KEE-nah   EE-too
ITTEHADUL MUSLIMEEN ih-tay-HAH-duhl   muhs-lih-MEEN
IYER, CHOKILA CHOH-kee-lah    eye-YEHR
JAGAANATH YATRA juh-gah-NAHT    YAH-trah
JANATA DAL JUH-neh-teh  DUHL
JAYALALITHA, JAYARAM J-EYE-RAHM    jah-ah-lah-LIHT-ah
JETLEY, VIJAY VEE-JAY   JAYT-lee
JETMALANI, RAM RAHM    JAYT-mah-LAH-nee
JHARKHAND JAHR-kuhnd
KALAM, A.P.J. ABDUL AHB-duhl   kah-LAHM
KANT, KRISHAN KRIH-shahn   KAHNT
KARAT, PRAKASH prah-KAHSH   KAH-raht
KARNATAKA kahr-NAH-teh-keh
KARUNAKARAN, K. kah-ROON-ah-kah-RAHN
KUMAR, MEIRA MEE-rah   KOO-MAHR
KUMBH MELA KUHMB   MAY-lah
LASHKAR-E-TAIBA LAHSH-kahr   a   T-EYE-eh-bah
LAXMAN, BANGARU BAHN-gah-roo    LAHKSH-mahn
LONE, ABDUL GHANI AHB-duhl   GAH-nee   LOHN
LYNGDOH, J.M. J.M.   lihng-DOH
MAARAN, R.S. MAAH-rahn
MACHILIPATNAM MEH-sheh-lee-PEHT-nehm
MAHARAJ, DHARMENDRA dahr-MEHN-drah    mah-hah-RAHJ
MALIK, YASIN YAH-seen   MAH-lihk
MANI, KOLATHUR koh-lah-TOOR    MAH-nee
MAYAWATI M-EYE-ah-wah-tee
MEHDI, AGA SAYED AH-gah   S-EYE-ehd   MEH-dee
MEHTA, GOVERDHAN goh-vehr-TAHN   MEH-tah
MENON, SHIV SHANKAR SHIHV   SHAHN-kahr   MEHN-uhn
MISHRA, BRAJESH brah-JAYSH   MIHSH-rah
MODI, NARENDRA nah-REHN-drah     MOH-DEE
MUKHERJEE, PRANAB PRAH-nahb   MOO-kehr-jee
NAGAPPA, HANNUR hah-NOOR    nah-gah-PAH
NAIDU, CHANDRABABU chahn-drah-BAH-boo   N-EYE-doo
NAIDU, VENKAIAH vehnk-EYE-ah    N-EYE-doo
NANDAN-KANAN NUHN-duhn   kuh-NUHN
NARAIN, YOGENDRA yoh-GAYN-drah    NAH-RAH-EHN
NARAYANAN, K.R. nah-rah-yah-NUHN
NATH, KAMAL KAH-mahl   NAHT
NEHRU, JAWAHARLAL jah-WAHR-hah-lahl   NEH-roo
NELLORE neh-LOHR
PADMANABHAN, S. pahd-mah-NAH-bahn
PANDE, KAMAL KAH-mahl   PAHN-day
PARAMHANS, RAMCHANDRA rahm-CHUHN-drah    PAH-RAHM-HAHNS
PATIL, PRATIBHA PRAH-tih-bah    PAH-tihl
PATIL, SHIVRAJ SHEEV-rahj   PAH-tihl
PAURI POW - ree
POKHRAN POHK-rahn
PRASAD, AJAY ah-JAY   prah-SAHD
RAGHUNATH, K. rah-goo-NAHT
RAJKUMAR RAHJ-koo-mahr
RAJYA SABHA RAHJ     SUHB-heh
RAMADOSS, ANBUMANI ahn-boo-MAH-nee   rahm-DOHS
RAMDEV, BABA BAH-BAH   RAHM-dayv
RAO, NIRUPAMA neer-oo-pah-MAH    RAH-oo
RAO, P.V. NARASIMHA nah-rah-SIHM-hah   RAH-oo
SALEM, ABU AH-boo   sah-LEHM
SALLAHUDDIN, SYED s-eye-EHD   sah-lah-hoo-DEEN
SAMAJWADI sah-mahj-WAH-dee
SAMATA SAHM-tah
SARAN, SHYAM SHAHM   SAH-rahn
SARASWATI, KANCHI SHANKARACHARYA JAYENDRA KAHN-chee shuh-kah-rah-CHAH-ree-ah  sah-rah-SWAH-tee
SATYAM SAHT-yahm
SAXENA, GRISH ghee-REESH   SAHK-say-nah
SEKHAR, CHANDRA CHUHN-drah   SHAY-kehr
SHAH, GHULAM MOHIUDIN goo-LAHM   moh-hee-yoo-DEEN   SHAH
SHAH, SHABIR shah-BEER   SHAH
SHASHANK shah-SHAHNK
SHASTRI, VISHNUKANT VIHSH-noo-kahnt   SHAHS-tree
SHEKHAWAT, BHAIRON SINGH bay-ROHN    SIHNG   shay-KAH-waht
SHIV SENA SHIHV   SAY-nah
SIBAL, KANWAL KAHN-wahl   SIH-bl
SINGH, AMRINDER ahm-RIHN-dehr    SIHNG
SINGH, DIGVIJAY DIHG-vee-jay   SIHNG
SINGH, JASWANT jahs-WAHNT   SIHNG
SINGH, JOGINDER JASWANT joh-GHIN-dehr   JAHS-WAHNT   SIHNG
SINGH, MADHVENDRA MAHD-vehn-drah    SIHNG
SINGH, MANMOHAN mahn-MOH-hahn   SIHNG
SINGH, NATWAR NEHT-wahr   SIHNG
SINGH, RAJNATH RAHJ-NAHT    SIHNG
SINGH, SARABJIT sah-rahb-JEET   SIHNG
SINHA, TAPAN TAH-pahn     SIHN-hah
SINHA, YASHWANT YAHSH-wahnt   SIHN-hah
SRINAGAR sree-NEH-gehr
SWARAJ, SUSHMA SOOSH-mah   swah-RAHJ
TEJPAL, TARUN TAH-roon    TAYJ-pawl
TELUGU DESAM tay-luh-GOO    DEH-sahm
THACKERAY, BAL BAHL  TAHK-eh-ray
THAROOR, SHASHI SHAH-shee   tah-ROOR
TOGADIA, PRAVIN prah-VEEN   toh-GAH-dee-ah
TRINAMOOL trih-nah-MOOL
TRIPURA TRIH-peh-reh
TYTLER, JAGDISH jahg-DEESH   T-EYE-T-lehr
UTTAR PRADESH OOH-tahr   prah-DEHSH
VAJPAYEE, ATAL BEHARI AT-uhl   bee-HAH-ree    VAHJ-pay-ee
VEERAPPAN, MUNISWAMY MOO-nee-SWAH-mee   vee-rah-PUHN
VIJ, NIRMAL CHANDRA NEER-mahl   CHAHN-drah VEEJ
VISHVABHARATI vihsh-vehb-HAH-reh-tee
YADAV, MULAYAM SINGH mool-EYE-ahm   SING   YAH-dahv
YAHDAV, LALU PRASAD LAH-loo   prah-SAHD   YAH-dahv
YAMUNA RIVER YEH-meh-nah
ZARGAR, SHABIR AHMED shah-BEER   AH-muhd   ZAHR-gahr