Browse Region - Kazakhstan

ABDUKARIMOV, ORALBAI aw-ruhl-B-EYE    ahb-doo-kah-REE-mawf
ABILOV, BULAT BOO-laht   ah-BEE-lawv
ABLYAZOV, MUKHTAR MOOK-tahr    ahb-LYAH-zawf
AKHMETOV, DANIIL dah-nee-EEL   ahk-MYEHT-awf
ALTYNBAYEV, MUKHTAR mook-tahr   ahl-tehn-B-EYE-ehf
BAIKONUR B-EYE-keh-NOOR
DUVANOV, SERGEI sir-GAY   doo-VAH-nawf
KOSANOV, AMIRZHAN ah-meer-ZHAHN   koh-SAH-nawf
MASIMOV, KARIM kah-REEM    mah-SEEM-awf
MUKHAMEJANOV, BAURZHAN bah-OOR-zhahn    moo-kah-meh-ZHAH-nawf
NAZARBAYEV, NURSULTAN noor-suhl-TAHN   nah-zahr-B-EYE-ehf
SARSEMBAYEV, ALTYNBEK ahl-TIHN-behk   sahr-sehn-B-EYE-ehv
SAUDABAYEV, KANAT KAH-naht    sau-dah-B-EYE-ehv
SHKOLNIK, VLADIMIR vlah-DEE-meer   SHKOHL-neek
TASMAGAMBETOV, IMANGALI ee-MAHN-ghah-lee    tahs-mah-gahm-B(y)EH-tawf
TAZHIN, MARAT MAH-raht   TAH-zhihn
TOKAYEV, KASYMZHOMART kah-sihm-ZHOH-mahrt    tohk-EYE-ehv
TUYAKBAI, ZHARMAKHAN zhahr-mah-KAHN   too-yahk-B-EYE
TUYAKBAYEV, ZHARMAKAN zhahr-mah-KAHN   too-yahk-BAH-yehf
ZHAKIYANOVIS, GALYMZHAN gah-leem-ZHAHN    zhah-kee-YAH-noh-vees