Browse Region - Laos

BOUASONE BOUPHAVANH boo-ah-SAWN    boo-pah-ah-WAHN
BOUNYANG VORACHIT boon-YAHNG   vohr-ah-CHIHT
CHOUMMALY SAYASONE choo-mah-LEE   sah-YAH-sawn
KEOBOUNPHAN, SISAVAT see-sah-VAHT    kay-oh-buhn-PAHN
KHAMTAI SIPHANDONE KAHM-t-eye   SEE-puhn-duhn
NAW KARL MUA NAW   KAHRL   MOO-ah
PHANDOUANGCHIT VONGSA pahn-dawng-CHIHT    vawng-SAH
PHONGSAVATH BOUPHA pawng-sah-WAHT   BOO-K-pah
PHOUMSAVAN, NOUHAK NOO-hahk   poom-seh-WAHN
SAMARN VIYAKET sah-MAHN    VEEN-yah-kayt
SAYOSONE, CHOUMMALY choo-mah-LEE    say-eh-SOHN
SOMSAVAT, LENGSAVAT SOHM-sah-WAHT    LEHNG-sah-waht