Browse Region - Nepal

AISHWARYA eye-sh-WAHR-ee-ah
BABURAM BHATTARAI BAH-boo-ram   bah-tahr-EYE
BADRI PRASAD MANDAL bahd-REE   prah-SAHD   mahn-DAHL
BIRENDRA bee-REHN-drah
CHAND, LOKENDRA BAHADUR loh-KEHN-drah    bah-HAH-durh   CHUHND
DAHAL, PUSHPA KAMAL (PRACHANDA) POOSH-pah   kah-MAHL    dah-HAHL  prah-CHAHN-dah
DEUBA, SHER BAHADUR SHEHR   BAH-hah-door   (DEH-OO)-bah
DIPENDRA dee-PEHN-dreh
GYANENDRA gyah-NEHN-dreh
ISHWOR POKHREL EE-sohr    poh-KREHL
KAMAL THAPA kah-MAHL   TAH-pah
KATAWAL, ROOKMANGUD rook-MAHND    kaht-WAHL
KHANAL, JHALANATH JAHL-ah-naht   kah-NAHL
KOIRALA, GIRIJA PRASAD ghih-REE-jeh    prah-SAHD    koy-RAH-lah
KOIRALA, SUSHIL soo-SHIHL koy-RAH-lah
KOIRALA, SUSHIL soo-SHIHL koy-RAH-lah
MADHESI mah-DAY-see
MAHARA, KRISHNA BAHADUR KREESH-nah   BAH-HAH-DOOR   mah-HAH-rah
NARAYAN SHUMSHERE THAPA N-AIR-a-yahn    SHUHM-sheer    TAH-pah
NEPAL, MADHAV KUMAR mah-DAHV  koo-MAHR   neh-PAHL
OLI, K.P. SHARMA K.P.   SHAHR-mah   OH-lee
PANDEY, RAMESH NATH rah-MAYSH    NAHT   PAHN-day
PRACHANDA prah-CHAHN-deh
PRAKASH CHANDRA LOHANI prah-KAHSH    CHAHN-drah   loh-hah-NEE
PREKSHA p(ah)-REHK-shah
RAMECHAP rah-may-CHAHP
SHAHI, DAN BAHADUR DAHN  bah-hah-DOOR   SHAH-hee
SHARMA, DINA NATH DEE-nah   NAHT   SHAHR-mah
SHRESTHA, KRISHNA MOHAN KREESH-nah   MOH-HAHN   SHREHS-tah
SINGH, RAMRAJA PRASAD rahm-RAH-jah   PRAH-sahd   SIHNG
SITAULA, KRISHNA KRIHSH-nah   sih-TAW-lah
SURYA BAHADUR THAPA SOOR-yah   bah-hah-DOOR   TAH-pah
YADAV, RAM BARAN RAHM   BAH-rahn   YAH-dahv