Browse Region - Sierra Leone

BANGURA, PAOLO pah-OO-loo    bahn-GOO-rah
BANGURA, ZAINAB HAWA Z-EYE-nahb   HAH-wah   bahn-GOH-rah
BEREWA, SOLOMON SAH-LOH-MAHN    BEH-reh-wah
BOCKARIE, SAM SAM    boh-KAH-ree
FOFANA, MOININA MOY-nee-nah   foh-FAH-nah
KABBAH, AHMAD TEJAN AH-mahd   TEE-JAHN   kah-BAH
KAMARA, BRIMA BRAY-mah    bah-ZEE   kah-MAH-rah
KONDEWA, ALLIEU ah-LEE-oo    kahn-day-WAH
KOROMA, ERNEST EHR-nehst   koh-ROH-mah
KOROMA, JOHNNY PAUL JAH-nee   PAHL   kah-ROH-mah
MOMOH, JOSEPH JOH-sehf  MOH-moh
SANKOH, FODAY FOH-day  SAN-koh
SESAY, ISSA EE-sah    seh-SAY
STEVENS, SIAKA SHAH-kah  STEE-vehns