Browse Region - Slovenia

ARHAR, FRANCE FRAN-say   AHR-hahr
BREZIGAR, BARBARA BAHR-bah-rah   BREH-zee-gahr
BUCAR, FRANCE FRAHNTS   BOO-chahr
DRNOVSEK, JANEZ YAH-nehz    dehr-NOHV-shehk
GASPARI, MITJA MEET-yah     gahs-PAH-ree
GRIZOLD, ANTON AHN-tohn    GREE-zohld
JANSA, JANEZ YAH-nehz   YAHN-shah
JELINCIC, ZMAGO z-MAH-goh   yeh-LEEN-chihch
KUCAN, MILAN MEE-lahn    KOO-chahn
PAHOR, BORUT BOHR-oot   PAH-hohr
PETERLE, LOJZE LOY-zeh   peh-TEHR-leh
RUPEL, DIMITRIJ dih-MEE-tree   ROO-pehl
TURK, DANILO DAH-nee-loh   TOORK
VAJGL, IVO EE-voh    V-EYE-gll
ZBOGAR, SAMUEL SAHM-wehl   ZHBOH-gahr