Browse Region - Sri Lanka

ABEYGOONESEKERA ah-BAY-goo-neh-SAY-keh-reh
ABEYWARDEBE, HARSHA HAHR-shah   ah-bay-WAHR-deh-neh
BALASINGHAM, ANTON ANN-tuhn   BAL-ah-sihng-hahm
BANDARANAIKE, ANURA ah-NOOR-ah   bahn-deh-rahn-EYE-eh-keh
BANDARANAIKE, SIRIMAVO sih-ree-MAH-VOH    bahn-deh-rahn-EYE-eh-keh
BAYATULLAH, MOHAMMED moh-HAH-mehd    bah-yah-TOO-lah
BOGOLLAGAMA, ROHITHA roh-HEE-tah   boh-goh-lah-GAH-mah
CHAVAKACHCHERI CHAH-vah-KAHCH-cheh-ree
DE SILVA, NIMAN SIRIPALA NEE-mahn  sih-ree-PAH-lah  deh  SIHL-vah
DHANAPALA, JAYANTHA j-eye-ANN-tah   dah-nah-PAH-lah
DISSANAYAKE, S.B. dee-sahn-EYE-ah-keh
ELILAN, S. EH-ss   ee-LEE-lan
FERNANDO, TYRONNE TEE-rohn    fehr-NAN-doh
FERNANDOPULLE, JEYARAJ jay-ah-RAHJ     f-air-nahn-doh-POO-lay
FONSEKA, SARATH SAH-raht    fahn-SEH-kah
GUNESEKARA, D. goo-neh-SAY-keh-reh
HERATH, CYRIL SEE-rihl   HAY-rat 
JAYARATNE, D.M. j-eye-ah-RAHT-nah
JAYEWARDENE, JUNIUS JOO-nee-uhs   j-eye-eh-WAHR-deh-nah
KADIRGAMAR, LAKSHMAN LAHKSH-mahn    kah-deer-GAH-mahr
KARUNARATNE, NIHAL nee-HAHL    kah-roo-NAH-raht-neh
KATUNAYAKE kuh-too-NAH-yah-kuh
KOHONA, PALITHA pah-LEE-tah   koh-HOH-nah
KUMARATUNGA, CHANDRIKA CHAHN-dree-kah   koo-mah-rah-TOONG-ah
LOKUBANDARA, W. loh-koo-bahn-DAH-rah
MANKULAM MUHNG-koo-luhm
MARAPONA, THILAK TEE-lahk   mah-rah-PAH-nah
MORAGODA, MILINDA mih-LIHN-dah   mohr-ah-GOH-dah
NADESON, P. nah-DAY-suhn
PEIRIS, G.L. PEE-rees
PRABHAKARAN, VELUPILLAI VEH-loo-pihl-eye   prahb-HAH-kah-rahn
RAJAPAKSE, GOTABHAYA goh-tahb-HAH-yah    rah-jah-PAHK-seh
RAJAPAKSE, MAHINDA mah-HIHN-dah    rah-jah-PAHK-seh
SAMARAWEERA, MANGALA MAN-gah-lah   sah-mah-rah-WEER-ah
SIRISENA, MAITHRIPALA May tri pale uh SEER ee sane uh
THAMILSELVAN, S.P. tam-ihl-SEHL-vahn
TOWHEED JAMAAT Tow heed Ja maad
TRINCOMALEE TRIHN-koh-mah-LEE
WICKREMANAYAKE, RATNASIRI raht-nah-SEE-ree   wihk-rah-mahn-EYE-eh-kah
WICKREMESINGHE, RANIL rah-NEEL    wihk-ruh-muh-SIHNG-hah