Browse Region - Tajikistan

ATOVULLOYEV, DODOJAN doh-doh-ZHAHN   ah-toh-vuh-LAW-yehv
DUSHANBE D-YOO-SHAHM-BEH
ISKANDAROV, MAKHMADRUZI mahk-mah-DROO-zee    ihs-kahn-DAH-rawf
KHAIRULLAYEV, SHERALI sheh-rah-LEE    k-eye-rool-EYE-ehf
KHASIMOV, ABDURASHID ahb-doo-RAH-sheed   hah-SEEM-awf
NAZAROV, TALBAK TAHL-bahk     nah-ZAH-rawf
RAKHMANOV, IMAMALI ee-MAH-mah-LEE   rah-MAHN
ZARIFI, KHAMROKHON hahm-roh-HAWN    zah-ree-FEE