Browse Region - Turkmenistan

ARAZOV, REDZHEBAI reh-jehp-B-EYE   ah-RAH-zawf
ATAYEV, OVERZGELDY oh-wehrz-ghehl-DEE    aht-EYE-ehf
BERDYMUKHAMEDOV, KURBANGULI koor-bahn-goo-LEE   b-air-day-moo-kah-MEH-dawf
KHANAMOV, NURMUKHAMED noor-moo-kah-MEHD     kah-NAH-mawf
MEREDOV, RASHID rah-SHEED   meh-REH-dawf
NIYAZOV, SAPARMURAT sah-PAHR-moo-RAHT   nee-YAH-zawf
ORAZOV, KHUDAIBERDI hoo-D-EYE-b-air-DEE    aw-RAH-zawf
SHIKHMURADOV, BORIS baw-RIHS   shihk-moor-AH-dawf
TUKHBATULLIN, FARID FAH-rihd   took-BAH-too-lihn