Browse Region - Uganda

Alfonse Owiny-Dollo al FONS / oh WIN yeh / DOH loh
Allan Ssewanyana AL lan / seh WAHN yah nah
AMIN, IDI EE-dee   ah-MEEN
BESIGYE, KIZZA KEE-zah    BEH-seh-jeh
BIGOMBE, BETTY BEH-tee   bih-GOHM-bay
BWINDI B-WEEN-dee
KAZIBWE, WANDIRA SPECIOZA wahn-DEE-rah   speh-see-OH-zah   kah-ZEEB-weh
KIYONGA, CRISPUS KRIHS-puhss   chee-YOHN-gah
KONY, JOSEPH JOH-sehf    KOHN-yee
KUTESA, SAM SAHM   koo-TAY-sah
Kyagulanyi, Robert (Bobi Wine) ROB ert / chah GOO lahn YEE ( BOB ee/ wyne)
LULE, YUSUF YOO-suhf   LOO-leh
MAKASI, OPIYO oh-PEE-yoh   mah-KAH-see
MAYOMBO, NOBLE NOH-buhl   m-eye-YOHM-boh
MBABAZI, AMAMA ah-MAH-mah   (m)BAH-bah-zee
Mpuuga, Mathias MAH tee as / mm POO gah
MUSEVENI, YOWERI yoh-WEH-ree   moo-SEH-veh-nee
NANKABIRWA, RUTH ROOTH   nahn-kah-BEER-wah
NSIBAMBI, APOLLO ah-PAH-loh    see-BAHM-bee
NYAKAIRIMA, ARONDA ah-RAHN-dah   nyah-kah-ee-REE-mah
OBOTE, MILTON MIHL-tuhn    oh-BOH-tay
ODONG, MICHAEL ACELLAM M-EYE-kll   ah-CHEHL-uhm   oh-DAWNG
OJUL, MARTIN MAHR-tihn   oh-JOOL
OTTI, VINCENT VIHN-sehnt    oh-TEE
RUGUNDA, RUHAKANA roo-hah-KAH-nah   roo-GOON-dah
Segirinya, Muhammad muh HAHM mad / SEH geh rin YAH
SENTAMU, JOHN JAHN   sehn-TAH-moo
WAPAKABULO, JAMES JAYMZ  wah-pah-kah-BOO-loh