Browse Region - Uzbekistan

ALMATOV, ZOKIRJAN ZAH-KIHR-JAHN   ahl-MAH-tawf
ARIPOV, ABDULLAH ahb-DOOL-ah   ah-REE-pawf
AVAZOV, MUZAFAR moo-zah-FAHR    ah-VAH-zawf
AZIMOV, RUSTAM roos-TAHM    ah-ZEE-mawf
GANIYEV, ELYOR EHL-yoor   gah-NEE-yehf
GHULOMOV, KODIR KAW-deer    goo-LAW-mawf
GULYAMOV, KODIR kohd-AIR    gool-YAH-mawf
IKRAMOV, SURAT soo-RAHT   ih-KRAH-mawv
INOYATOVA, VASILA vah-SEE-lah   ih-noh-YAH-toh-vah
KAMILOV, ABDULAZIZ ahb-dool-ah-ZEES    kah-MEE-lawf
KARIMOV, ISLAM ihs-LAHM   kah-REE-mahf
KHIDOYATOVA, NIGARA nee-GAH-rah   h-eye-doh-yah-TOH-vah
MIRZAYEV, RUSLAN ROOS-lahn   meerz-EYE-ehv
MIRZIYAYEV, SHAVKAT shahv-CAT   meer-zee-YAH-yehf
MUKHADIROVA, FATIMA fah-TEE-mah    moo-kah-DEE-roh-vah
NIYAZOVA, UMIDA oo-MEE-dah    nee-YAH-zoh-vah
NOROV, VLADIMIR vlah-DEE-meer   NAW-rawv
RUZIMURADOV, SHOVRUK shah(v)-ROOK   roo-zee-muh-RAH-dawf
SAFAEV, SODYQ saw-DIHK   sahf-EYE-ehv
SAIPOV, ALISHER ah-lee-SHEHR    sah-EE-pawv
SALIH, MUHAMMAD muh-HAH-mahd   sah-LIH
SULTANOV, OTKIR AHT-keer   sool-TAH-nawf
UMAROV, SANDJAR sahn-JAHR   oo-MAH-rawf
URLAYEVA, YELENA yeh-LAY-nah   ohrl-EYE-eh-vah
YULDESHEV, TAHIR TAH-heer    yool-DEH-shehv
ZAINABITDINOV, SAIDJAHON sah-eed-jah-WHAHN    z-eye-nah-bih-DEE-nawf