Browse Region - Vanuatu

KALOSIL, MOANA moh-AH-nah   kah-LOH-sihl
LINI, HAM HAM   LEE-nee
NATAPEI, EDWARD EHD-wahrd    nah-tah-PAY
VOHOR, SERGE SHAIR-ZH   VOH-hohr