Browse Region - Yugoslavia

ADZIC, BLAGOJE BLAH-goh-yeh   AH-jeech
BRKIC, DUSAN DOO-shahn   BRR-kihch
BULATOVIC, MOMIR MOH-mihr   boo-LAH-toh-vihtch
COSIC, DOBRICA DOH-breet-sah   CHOH-seech

DINKIC, MLADJAN mlahd-YAHN    DEEN-kihch
GRUBAC, MOMCILO MOHM-chee-loh   GROO-bahch
JOKIC, MIODRAG MEE-oh-drahg    YOH-kihch
JOVANOVIC, ZIVADIN zheh-vah-DIHN   yoh-VAHN-oh-vihch
KARADJORDJEVIC, ALEXANDER ah-lehk-SAHN-dehr    kah-rahd-JOHR-jeh-vihch
KONTIC, RADOJE RAHD-oh-yuh   KOHN-tihch
KRAPOVIC, SLOBODAN sloh-BOH-dahn   KRAH-poh-vihch
LABUS, MIROLJUB mih-roh-LYOOB    LAH-boos
LILIC, ZORAN ZOH-rahn  LIH-lihch
MARKOVIC, MIRA MEE-rah    MAHR-koh-vihch
MIJAILOVIC, MIJAILO mee-EYE-loh    mee-EYE-loh-vihch
MILANOVIC, DRAGAN DRAH-GAHN   mee-LAH-noh-vihch
MILOSEVIC, SLOBODAN sloh-BOH-dahn   mee-LOH-sheh-vihch
NIS NEESH
NOVI SAD NAW-vee  SAHD
OGNJANOVIC, VUK VOOK   awg-NYAHN-oh-vihch
PANIC, MILAN MEE-lahn   PAH-nihch
PANOSEVAC paw-NOH-shay-vahts
PAVKOVIC, NEBOJSA NEH-boy-shah    PAHV-koh-veech
PERISIC, MOMCILO MOHM-chee-loh   PEH-ree-sheech
PESIC, DRAGISA DRAH-ghee-shah   PEH-seech
PLANINC, MILKA MEEL-kah   plah-NIHNTS
RADOJEVIC, VELIMIR VEH-lee-meer   RAH-doh-yay-vihch
RANKOVIC, JOVAN YOH-vahn    RAHN-koh-vihch
STRUGAR, PAVLEH PAHV-leh    STROO-gahr
SVILANOVIC, GORAN GAW-rahn    svee-LAH-noh-vihch
TANJUG TAHN-YOOG

VECERNJE NOVOSTI veh-CHEHRN-yeh    NAW-vaws-tee
VUKICEVIC, STANIMIR STAH-nee-meer    voo-KEE-cheh-vihch
ZIVKOVIC, ZORAN ZAW-rahn    ZHIHV-koh-vihch
ZIVOJINOVIC, VELIMIR-BATA VEH-lee-meer    BAH-tah   zhih-voh-YEE-noh-veech
ZIZIC, ZORAN ZAW-rahn   ZHEE-zhihch