Browse All

Showing 101 - 200 of 1644

KARADZIC, LJILJANA ZELEN LIHL-yah-nah   ZEH-lehn   KAHR-ah-jeech
KARADZIC, RADOVAN RAH-doh-vahn   KAHR-ah-jeech
KARADZIC, SASA SAH-shah    KAHR-ah-jeech
KARAHA, BIZIMA BEE-ZEE-MAH   kah-RAH-hah
KARAJ kah-RAHJ
KARAMANLIS, CONSTANTINE KAWN-stan-teen   kah-rah-mahn-LEESS
KARAMANLIS, COSTAS KOH-stahs    kah-rah-mahn-LEESS
KARAMAT, JEHANGIR jeh-hahn-GEER   kah-rah-MAHT
KARAMI, OMAR OH-mahr   kah-RAH-mee
KARAMI, RASHID rah-SHEED    kah-RAH-mee
KARAPETYAN, ARAM AH-rahm    kah-rah-PEHT-yahn
KARASTOLIS, CONSTANTINOS kohn-stahn-TEE-nohs    kah-rah-STOH-lees
KARAT, PRAKASH prah-KAHSH   KAH-raht
KARAYILAN, MURAT moor-AHT   kah-rah-yee-LAHN
KARBOSCHI, GHOLAMHOSSEIN goh-lahm-hoh-SAYN   k-air-baws-CHEE
KAREKIN, CATHOLICOS kath-uh-LEE-kuhs    gah-ray-GEEN
KARELOVA, GALINA gah-LEE-nah   kahr-YEHL-oh-vah
KAREN kah-REHN
KARIMLI, ALI ah-LEE   kah-REEM-lee
KARIMOV, ISLAM ihs-LAHM   kah-REE-mahf
KARIMULLAH, SHAHID shah-HEED   kah-ree-moo-LAH
KARLEUSA, DRAGAN DRAH-gahn   kahrl-YOO-shah
KARMA SAMDRUP KAHR-mah    SAHM-droop 
KARMAL, BABRAK BAH-brahk   KAHR-mahl
KARMAN, TAWAKUL TAH-WAH-KOOL   kahr-MAHN
KARMAPA kahr-MAH-pah
KARMI, RAED AL RAH-EHD   al   KAHR-mee
KARNATAKA kahr-NAH-teh-keh
KAROUI, HAMED HAM-ehd   kah-roo-EE
KARRUBI, MEHDI MEH-DEE    KAAH-ROO-BEE
KARTASASMITA, GINANDJAR gih-NAHN-jahr   kahr-tah-sass-MEE-tah
KARTI, ALI AH-lee    KAHR-tee
KARUGARAMA, THARCISSE tahr-SEE-ss    kah-roo-gah-RAH-mah
KARUME, AMANI ABEID ah-MAH-nee   ah-BAY-ihd   kah-ROO-meh
KARUME, NJENGA (n)JEHN-gah   kah-ROO-may
KARUNAKARAN, K. kah-ROON-ah-kah-RAHN
KARUNARATNE, NIHAL nee-HAHL    kah-roo-NAH-raht-neh
KARZAI, HAMID haw-MIHD    kahrz-EYE
KASAVUBU, JOSEPH JOH-sehf   kah-sah-VOO-boo
KASCHIEV, GEORGI gay-OHR-ghee    kah-SHEE-ehv
KASHALA, OSCAR ahs-KAHR   kah-SHAH-lah
KASI, MIR AIMAL MEER   A-MAHL    KAH-SEE
KASIT PIROMYA KAH-siht    PIH-rohm
KASONDE, EMMANUEL ee-MAN-yoo-ehl    kah-SOHN-deh
KASPAROV, GARRY G-AIR-ree   kahs-PAH-rawf
KASPER, WALTER VAHL-tehr   KASS-pehr
KASSEM, NAIM nah-EEM   KAW-sehm
KASSIR, SAMIR sah-MEER   KAH-SEER
KASSOULIDES, IOANNIS ee-oh-AH-nihs   kah-soh-LEE-dihs
KASURI, KHURSHID MAHMUD koor-SHEED    mah-MOOD   koo-SOO-ree
KASYANOV, MIKHAIL mihk-hah-EEL    kahs-YAH-nawf
KATAINEN, JYRKI YOOR-kee     KAHT-eye-nehn
KATATNI, SAAD SAH-AHD   kah-TAHT-nee
KATAWAL, ROOKMANGUD rook-MAHND    kaht-WAHL
KATSAV, MOSHE moh-SHEH   kaht-SAHV
KATSONGA, DAVIES DAY-vihs   kaht-SAHNG-ah
KATUNAYAKE kuh-too-NAH-yah-kuh
KATZ, YISRAEL YIHS-rah-ehl    CATS
KAUNDA, KENNETH KEHN-ehth  kah-OON-dah
KAVAKCI, MERVE M-AIR-vuh   kah-VAHK-juh
KAVAN, JAN YAHN   kah-VAHN
KAVINDELE, ENOCK A-nahk    kah-VEEN-day-lay
KAWAGUCHI, YORIKO YOH-REE-KOH    kah-wah-GOO-chee
KAYANI, ASHFAQ AHSH-fahk   kah-AH-nee
KAYHAN kay-HAWN
KAZANTSEV, VIKTOR VEEK-tohr    kah-ZAHNT-sehf
KAZEMI, MASUD MIR mah-SOOD  MEER  kah-zeh-MEE
KAZEMI, ZAHRA zah-RAH   kah-zeh-MEE
KAZIBWE, WANDIRA SPECIOZA wahn-DEE-rah   speh-see-OH-zah   kah-ZEEB-weh
KEAT CHHON KEET   CHUHN
KECSKEMET KEHCH-keh-MAYT
KEDEV, SASKO SAHSH-koh    KAY-dehf
KEITA, IBRAHIM BOUBACAR EE-brah-hihm   BOO-bah-kahr   KAY-tah
KEKE, HAROLD HAIR-uhld   KAY-kay
KEKKONEN, URHO OOR-hoh   KEHK-oh-nehn
KELEKHSASHVILI, ZURAB ZOO-rahb   keh-lehk-sahsh-VEE-lee
KELLENBERGER, JACOB YAH-kohb    KEH-lehn-b-air-gehr
KELSANG GYALTSEN kehl-SANG    gyahlt-SEHN
KEM SOKHA KUHM   soh-KAAH
KEMAKEZA, ALLAN AL-ahn    keh-mah-KEH-zah
KEMERHE, VITAL VEE-tahl   keh-MEH-ree
KENNY, ENDA EHN-dah   KEH-nee
KENYATTA, JOMO JOH-moh   kehn-YAH-tah
KENYATTA, UHURU oo-HOO-roo   kehn-YAH-tah
KEOBOUNPHAN, SISAVAT see-sah-VAHT    kay-oh-buhn-PAHN
KEONG, ONG ENG OHNG   EHNG   KEE-ohng
KEP CHUTDEMA KEHP   CHUHT-deh-mah
KERATERM KEHR-AHT-AIR-M
KEREKOU, MATHIEU math-YOO   KEH-reh-koo
KERIM, SRGJAN SIR-jahn    KEH-rihm
KERTES, MIHALJ MEE-h-eye-l   K-AIR-tehs
KERVIEL, JEROME zheh-ROHM    k-air-VYEHL
KESBIR, NURIYE noo-REE-yeh   kehs-BEER
KEZERASHVILI, DAVIT DAH-VEET   keh-zeh-rahsh-VEE-lee
KHABURZANYA, VALERY vah-LEH-ree   kah-boor-ZAHN-yah
KHACHADPAI BURUSPATANA kah-chaht-P-EYE    boo-rood-PAHT
KHACHATRIAN, ARMEN ahr-MEHN   kah-chah-tree-YAHN
KHACHILAYEV, MAGOMED mah-goh-myeht   haht-chee-L-EYE-ehf
KHADDAM, ABDEL HALIM AHB-dl   hah-LEEM   kah-DAM
KHADZHIMBA, RAUL rah-OOL   KAHD-zihm-bah
KHAIEKHAWA, SAYED MOHAMMED SAH-yehd  moh-hah-MEHD   k-eye-ehr-KWAH
KHAIL, SHAHEED shah-HEED   HAY-L
KHAIR, SAAD SAH-AHD    KEHR
KHAIRULLAYEV, SHERALI sheh-rah-LEE    k-eye-rool-EYE-ehf
KHAJI, ALI ASGHAR ah-LEE   ahs-GAHR   kah-JEE
KHAKAMADA, IRINA ih-REE-nah   kah-kah-MAH-dah
KHALED, TAYSEER tay-SEER   KAH-lehd
KHALEGHI, AHURA PIROUZ ah-hoo-RAH   pee-ROOZ   kaw-leh-GHEE
KHALID, KING KAH-lihd
KHALIDI, HASHEM HAH-shehm   KAH-lee-dee
KHALIF, ALI AH-lee    hah-LEEF
KHALIFA, MOHAMMED JAMAL moh-HAH-mehd   jah-MAHL   kah-LEE-fah
KHALIL, IZZ EL-DEEN AL-SHEIKH ihz-eh-DEEN  ah-SHAYK  kah-LEEL
KHALIL, MOHSEN MOH-sehn   KAH-leel
KHALILI, KARIM kah-REEM   kah-LEE-lee
KHALILZAD, ZALMAY ZAHL-MAY   KAH-LEEL-ZAHD
KHAMA, IAN EE'-uhn KAH'-mah
KHAMA, SERETSE KHAMA IAN seh-REHT-seh   KAH-mah  EE-ehn   KAH-mah
KHAMBIYEV, MAGOMED MAH-goh-myehd   khahm-BEE-yehv
KHAMBIYEV, UMAR oo-MAHR   kahm-BEE-ehv
KHAMENEI, AYATOLLAH ALI eye-ah-toh-LAH   ah-LEE   hah-mehn-a-EE
KHAMTAI SIPHANDONE KAHM-t-eye   SEE-puhn-duhn
KHAN, ALI QULI ah-LEE   GOO-lee  KAHN
KHAN, ABDUL QADEER AHB-duhl      KAH-deer   KAHN
KHAN, AMMANULLAH ah-mahn-oo-LAH   KAHN
KHAN, ASFANDAYAR WALI ahs-fahn-dah-YAHR   WAH-lee   KAHN
KHAN, BISMULLAH behs-MEH-leh   KAHN
KHAN, GHULAM ISHAQ goo-LAHM  ees-HAHK     KAHN
KHAN, GOHAR AYUB GOH-hahr   EYE-yoob   KAHN
KHAN, HUMAYUN AKHTAR hoo-mah-YOO   AHK-tahr  KAHN
KHAN, IMRAN ihm-RAHN   KAHN
KHAN, ISMAIL IHSS-m-eye-ehl    KAHN
KHAN, MULLAH ROOZI moo-LAH  ROO-zee  KAHN
KHAN, NAWABZADA NASRULLAH nah-wahb-zah-DAH    nahs-ROO-lah   KAHN
KHAN, SARDAR ATEEQ AHMED sahr-DAHR  ah-TEEK  AH-mehd  KAHN
KHANAL, JHALANATH JAHL-ah-naht   kah-NAHL
KHANAMOV, NURMUKHAMED noor-moo-kah-MEHD     kah-NAH-mawf
KHANDOHIY, VOLODYMYR voh-loh-DEE-meer    kahn-DOH-hee
KHAR, HINA RABBANI HIH-nah   rah-BAH-nee   KAHR
KHARICHEV, ALEXANDER ah-lehk-SAHN-dehr   HAH-ree-chehf
KHARITONOV, NIKOLAI nee-kohl-EYE    kahr-ee-TOH-nawf
Kharkiv HAR kiv
KHARRAZI, KAMAL kah-MAHL   kah-rah-ZEE
KHASBULATOV, RUSLAN roos-LAHN   kahs-boo-LAH-tawf
KHASHBA, NODAR noh-DAHR   KAHZH-bah
KHASIMOV, ABDURASHID ahb-doo-RAH-sheed   hah-SEEM-awf
KHATAMI, MOHAMAD moh-hah-MAHD   hah-tah-MEE
KHATIB, ABDEL ILAH AL AHB-dehl    EE-lah    al   kah-TEEB
KHAWAJAZAI, MAULVI ABDUL MANAN mawl-VEE   ahb-DOOL  mah-NAHN  kah-wah-jahz-EYE
KHAYRALLAH, LUAY loo-EYE   k-eye-RAH-lah
KHEIR, SAAD SAH-ahd   H-AIR
KHELIL, CHAKIB SHAH-kehb   KUH-LEEL
KHEMAIS, SAMI BEN ESSID SAMMY  BEHN   (kuh)-MY-ihss   eh-SEED
KHENPO JIGME PHUNTSOK KEHN-boh   JIHG-meh    POON-sohk
Kherson HER sohn
KHIDOYATOVA, NIGARA nee-GAH-rah   h-eye-doh-yah-TOH-vah
KHIEU SAMPHAN KEE-yoh   sahm-PAHN
KHIN HLAING KIHN   H-L-EYE-NG   
KHIN KYAW HAN KIHN   CHAW   HAHN
KHIN MAUNG WIN KIHN   MAW(n)  WIHN
KHIN NYUNT KIHN  n-YOO-nt
KHIN ZAW KIHN   ZAW
KHLOPONIN, ALEXANDER ah-lehk-SAHN-dehr    KLAW-poh-neen
KHMER ROUGE K-MEHR   ROOZH
KHODAIDAD kohd-EYE-dahd
KHODORKOVSKY, MIKHAIL mihk-eye-EEL   koh-door-KAWF-skee
KHOEINI, ALI AKBAR MOUSAVI ah-LEE   ahk-BAHR   moo-sah-VEE  koh-a-NEE
KHOKAR, RIAZ REE-ahz   KOH-kahr
KHOLSTOV, VIKTOR VEEK-tohr   kohl-STAWF
KHOMEINI, AYATOLLAH eye-ah-toh-LAH   hoh-may-NEE
KHOMEINI, HOJJATOLESLAM hoh-jah-tohl-ehs-LAHM   hoh-may-NEE
KHORDADIAN, MOHAMMAD moh-hah-MAHD   kohr-dah-dee-AHN
KHOROSHKOVSKY, VALERY vah-LEH-ree   haw-rawsh-KAHV-skee
KHORRAMABAD kaw-RAH-mah-BAHD
KHOSRAVI, FARAH fah-RAH   kohs-rah-VEE
KHOZA, ARTHUR AHR-thehr   KOH-zah
KHRISTENKO, VICTOR VEEK-tohr   kreest-YEHN-kaw
KHRUSHCHEV, NIKITA nee-KEE-tah   kroosh-CHAWF
KHUN HTUN OO KOON     TOON   OO
KHVOSTOV, MIKHAIL mihk-hah-EEL    kvaws-TAWF
KIAN KEE-ahn
KIBAKI, MWAI m-W-EYE    kee-BAH-kee
KIEMAS, TAUFIK TAH-OO-fihk    kee-MAHS
KIGANAHE, DIDACE dee-DAHSS   kee-gah-NAH-hay
KIIR, SALVA SAHL-vah   KEER
KIIR, SALVA (MAYARDIT) SAHL-vah   KEER   M-EYE-ahr-diht
KIKWETE, JAKAYA jah-KAH-yah    kihk-WEH-tay
KIM DAE-JUNG KIHM  daah  JUHNG
KIM DONG-SHIN KIHM   DAWNG   SHEEN
KIM GEUN-TAE KIHM GUHN TAAH
KIM HANG-KYUNG KIHM   HAHNG   KYUHNG
KIM HONG UP KIHM   HAWNG   UHP
KIM HONG-GUL KIHM    HAWNG   GRRL
KIM IL CHOL KIHM    IHL    CHUHL
KIM IL-SONG KIHM   IHL   SUHNG
KIM JAE ROK KIHM CHAAH RAWK
KIM JANG-SOO KIHM  JAWNG  SOO
KIM JONG-IL KIHM  JAWNG   IHL
KIM JONG-UN KIHM     JAWNG  UHN
KIM KWAN-JIN KIHM   KWAHN  JIHN