Browse All

Showing 1 - 100 of 1679

KABBAH, AHMAD TEJAN AH-mahd   TEE-JAHN   kah-BAH
KABI, MARTINHO N-DAFA mahr-TEEN-yoo   (n)DAH-fah   KAH-bee
KABILA, JOSEPH JOH-sehf   kah-BEE-lah
KABILA, LAURENT law-RAW(n)   kah-BEE-lah
KABIR, MAULAVI ABDUL mau-lah-VEE  ahb-DOOL   kah-BEER
KABIR, SHAHRIAR shah-REE-ahr   kah-BEER
KABUGA, FELICIEN feh-LEE-see-ehn    kah-BOO-gah
KABUL KAH-buhl
KABUYE, ROSE ROHZ   kah-BOO-yeh
KACHIN kah-CHIHN
KACZMAREK, WIESLAW v-YEH-swahf   kahch-MAH-rehk
KACZYNSKI, JAROSLAW YAH-roh-swahv    kah-CHIHN-skee
KACZYNSKI, LECH LEHK   kah-CHIHN-skee
KADEER, REBIYA reh-BEE-yah    kah-DEER
KADET, BERTIN behr-TIHN   kah-DAY
KADIMA kah-DEE-mah
KADIRGAMAR, LAKSHMAN LAHKSH-mahn    kah-deer-GAH-mahr
KADISH, ROBERT RAH-berht    KAY-dihsh
KADIVAR, JAMILEH jam-ee-LAY    kad-ee-VAHR
KADKHODA'EI, ABBAS ah-BAHS   kad-hoh-dah-EE
KADOUMI, FAROUK fah-ROO-K    kah-DOO-mee
KADRIU, NAIM nah-EEM    KAHD-REE-OO
KADYRBEKOV, ISHENBAI ih-shehn-B-EYE   kah-dehr-B-YEH-kawv
KADYROV, AKHMAD ahk-MAHD   kah-DEE-rawf
KADYROV, RAMZAN rahm-ZAHN   kah-DEE-rawf
KAESSMANN, MARGOT MAHR-goh(r)t   KAYSS-mahn
KAGAME, PAUL PAWL   kah-GAH-meh
KAGWE, MUTAHI moo-TAH-hee    KAHG-weh
KAHANE, BINYAMIN bihn-yah-MEEN   keh-HAH-neh
KAHANE, MEIR may-EER    keh-HAH-neh
KAHIN, DAHIR RIYALE dah-HEER   ree-AH-lee   kah-HEEN
KAHIYE, MOHAMED GELLE moh-HAH-mehd   GAY-leh    kah-HEE-ah
KAHN, HAMID HAH-mihd   KAHN
KAHN, ISMAIL IHSS-M-EYE-L    KAHN
KAHN, M. MORSHED MOHR-shehd   KAHN
KAHN, MOHAMMAD KAREEM moh-hah-MAHD    kah-REEM    KAHN
KAHN, NAEEM NOOR nah-EEM   NOOR   KAHN
KAJDOMCAJ, HISEN HEE-sehn   K-EYE-dohm-ch-eye
KAJIYAMA, SEIROKU SAY-ROH-KOO   kah-jee-YAH-mah
Kakhovka (dam) KA-HOV-KAH
KAKLAMANIS, APOSTOLOS ah-pahs-TOH-lohss   kahk-lah-MAH-nees
KAKUDJI, GAETAN G-EYE-tan    kah-KOO-jee
KALACHAKRA kah-lah-CHAHK-rah
KALAM, A.P.J. ABDUL AHB-duhl   kah-LAHM
KALAMANOV, VLADIMIR vlah-DEE-meer    kah-lah-MAH-nawf
KALASHNIKOV kah-LAHSH-nee-kawf
KALEJS, KONRADS KOHN-RAHTS    KAH-lays
KALFIN, IVAILO eev-EYE-loh   KAHL-fihn
KALIMANZIRA, CALLIXTE kah-LIHKS-teh   kah-lee-mahn-ZEE-rah
KALINIC, DRAGAN DRAH-gahn   KAH-lee-nihch
KALINIC, SRETKO SHREHT-koh   kah-LEEN-ihch
KALINOWSKI, JAROSLAW YAH-roh-swahv   kah-lih-NOHV-skee
KALLA, JUSUF YOO-suhf   KAH-lah
KALLAS, SIIM SEEM   KAH-lahs
KALMYKIA kal-MIH-kee-ah
KALNIETE, SANDRA SAHN-drah   KAHL-nee-eh-tay
KALOSIL, MOANA moh-AH-nah   kah-LOH-sihl
KALUGIN, OLEG AHL-YEHK    kah-LOO-ghihn
KALUMBA, KATELE kah-TEH-lay    kah-LOOM-bah
KALVITIS, AIGARS EYE-grrs   kahl-VEE-tihs
KALYUZHNY, VICTOR VEEK-tohr   kahl-YOOZ-nee
KAMAL THAPA kah-MAHL   TAH-pah
KAMAL. HUSSEIN hoo-SAYN   kah-MAHL
KAMARA, BRIMA BRAY-mah    bah-ZEE   kah-MAH-rah
KAMBAKHSH, SAYED PERWIZ SAY-ehd   pehr-WIHZ   KAHM-BAHKSH
KAMBANDA, JEAN zhah(n)   kahm-BAHN-dah
KAMEI, SHIZUKA shee-ZOO-kah   kah-MAY-ee
KAMILOV, ABDULAZIZ ahb-dool-ah-ZEES    kah-MEE-lawf
KAMOTHO, JOSEPH JOH-sehf    kah-MOH-thoh
KAN, NAOTO nah-OH-TOH    KAHN
KANAAN, GHAZI GAH-zee    keh-NAHN
KANADOGLU, SABIH SAH-bee    kah-NAH-doh-loo
KANDAHAR KEHN-deh-HAHR
KANDAWGYI CAN DAW JEE
KANDIC, NATASA NAH-tah-shah    KAWN-dihch
KANERVA, ILKKA EEL-kah   kahn-AIR-eh-vah
KANG CHOL HWAN KAHNG  CHOHL  HWAHN
KANG GUM-SIL KAHNG KUHM (S)CHIHL
KANG KEK IEV KAHNG   KEHK   EE-oh
KANG NING-HSIANG KAHNG   NEENG   SHAHNG
KANG SOK JU KAHNG     SOOK   JOO
KANI, AYATOLLAH MOHAMMAD REZA MAHDAVI KANI eye-ah-toh-LAH moh-hah-MAHD ray-ZAH mah-dah-VEE kah-NEE
KANIEWSKI, ZBIGNIEW ZBIHG-nyehv    kah-NYEHV-skee
KANIS, PAVEL PAH-vehl     KAH-nihs
KANIT NANAKORN KAH-NIHT   NAH-nah-kohrn
KANJU, MOHAMMED SIDDIQUE moh-HAH-mehd   sih-DEEK   KAHN-JOO
KANO KAH-noh
KANSTEINER, WALTER WAHL-tehr    CAN-st-eye-nehr
KANT, KRISHAN KRIH-shahn   KAHNT
KANTAR, SAMIR sah-MEER   kahn-TAHR
KANTATHI SUPAMONGKHON kahn-tah-TEE    soo-pah-MOHNG-kuhn
KANYAKINE kahn-yeh-KEE-nay
KANYARUKIGA, GASPARD gas-PAHR   kahn-yah-roo-KEE-gah
KANYEHKIKO, ANATOLE ah-nah-TOHL   kahn-yeh-KEE-koh
KAPANADZE, VAKTANG VAHK-TAHNG  kah-pah-NAHD-zeh
KAPARO, FRANCIS OLE FRAN-sihs    OH-lay   kah-PAH-roh
KAPEND, EDDY EHD-ee   kah-PEHND
KAPLAN, METIN meh-TIHN    kah-PLAHN
KAPLINSKY, MOSHE moh-SHEH   kah-PLIHN-skee
KAPRALOV, YURI YOO-ree   kah-PRAH-lawf