Browse All

Showing 1 - 100 of 1099

EANES, ANTONIO RAMALHO ahn-TOHN-yoo   reh-MAHL-yoo   YUHN-uhsh
EBADI, SHIRIN SHEE-REEN   eh-baw-DEE
EBAN, ABBA AH-bah   EE-bahn
EBDANE, HERMOGENES hehr-moh-HEH-nehs    ehb-DAH-nee
EBEID, ATEF AH-tehf    eye-BEHD
EBOLA EH-boh-lah The virus that was first found here is pronounced by many as ee-BOH-lah. This is the preferred VOA pronunciation for the disease.
Ebrahim Raisi ay bro HEEM eh / rah ee SEE
EBRAHIMI, AMIR FARSHAD aw-MEER     fawr-SHAWD     eh-braw-hee-MEE
EBTEKAR, MASUME mass-oo-MAY   ehb-teh-KAHR
ECEVIT, BULENT buh-LEHNT   EH-jeh-viht
ECHAVARRIA, JORGE ALBERTO URIBE HOR-hay   ahl-BEHR-toh   oo-REE-bay  eh-chah-vah-REE-ah
ECHEVERRIA (ALVAREZ), LUIS loo-EES   eh-cheh-vah-REE-ah   AL-vah-rehs
ECOWAS EH-KOH-WAHZ
EDANO, YUKIO YOO-kee-oh   eh-DAH-noh
EDELMAN, MARIAN WRIGHT MARRY-ehn    R-EYE-T    EH-dehl-muhn
EDRIS, ABDULMUKIM ahb-dool-moo-KEEM   EH-drihs
EDUARD, SERGE SEHRZH   ehd-WAHR
EFFAH-APENTENG, NANA NAH-nah   ee-FAH   ah-pehn-TEENG
EGELAND, JAN YAHN   EHG-eh-lehn
EHIME MARU ee-HEE-may    MAH-ROO
EICHEL, HANS HAHNTS    EYE-kehl
EID AL FITR EED  al  FIH-trr
EID AL-ADHA EED   al   AHD-hah
EID, BASSEM BAH-sehm   ah-EET
EID, SEMAAN GABY seh-MAHN     GAH-bee   EED
EIDE, KAI K-EYE   EYE-dah
EIDO, WALID wah-LEED   EE-doh
EILAND, GIORA ghee-OH-rah     a-LAHND
EITAM, EFFI EH-fee   a-TAHM
EJEHE, GHOLAM HOSSEIN MOHSENI goh-LAHM  hoh-SAYN   moh-seh-NEE    EH-JEH
EJERCITO, JOSE hoh-SAY    a-HAIR-see-toh
EJUPI, FLORIM floh-REEM   a-YOO-pee
EKEUS, ROLF RAHLF   a-KAY-oos
EKWUEME, ALEX AL-ehks   ehk-WAY-meh
EL BAZ, OSAMA oh-SAH-mah   ehl   BAHZ
EL FASSI, ABBAS ah-BASS  ehl  FASS-ee
EL-ADLY, HABIB hah-BEEB   ehl   AHD-lay
EL-ATRISS, MOHAMAD moh-HAH-mahd    ehl   ah-TREESS
EL-BARADEI, MOHAMED muh-HAH-mahd    ehl   bah-RAH-day
EL-BASHIR, OMAR HASSAN OH-mahr  HAH-sahn   ehl  bah-SHEER
EL-BEBLAWI, HAZEM HAH-zehm al bihb-(LAH-OH)wee
EL-DIN, IBRAHIM SHAMS ee-brah-HEEM   SHAMS   ehl   DEEN
EL-ERIAN, ESSAM eh-SAHM    ehl   eh-ree-AHN
EL-FREIJ, FAHED JASEM FAH-ehd     JASS-ehm   ehl  FRAY-J
EL-HAGE, WADIH wah-DEE    ehl   HAHJ
EL-HINDI, MARWAN OTHMAN mahr-WAHN   AWTH-mahn   ehl   HIHN-dee
EL-ISSAWI, MANSOUR mahn-SOOR   ehl    ah-EE-SAH-wee
EL-KEIB, ABEL RAHIM AHB-dehl   rah-HEEM     el-KEEB
EL-MAGARIEF, MOHAMMED moh-HAH-mehd  ehl  mee-GAHR-yeef
EL-MAHDI, ADIL ABD ah-DEEL   AHB-dehl   MAH-hah-dee
EL-NASHAR, MAGDY MAHJ-dee   ehl   nah-SHAHR
EL-SHATER, KHAIRAT H-EYE-raht   eh   SHAW-tehr
ELAHI, CHAUDRY PERVEZ CHAW-dree    prr-VAYZ   ee-LAH-hee
ELARABY, NABIL nah-BEEL   ehl-AH-rah-bee
ELBAK, ABDOU SOULE AHB-doo   SOO-lay    ehl-BACK
ELBARADEI, MOHAMED moh-HAH-mehd    ehl bah-RAH-day
ELBEGDORJ, T. (t)SAH   K-YAH   EHL-behg-doorzh
ELCHIBEY, ABULFAZ ah-bool-FAHZ   ehl-chee-BAY
ELENOVSKI, LAZAR LAH-zahr    eh-LAY-nohv-skee
Eleonora Srebroski el-EE-en-OR-ah seh-bror-SKEE
ELGIN EHL-ghehn
ELIASSON, JAN YAHN   EH-lee-ah-suhn
Eliav Belotserkovsky EL-YAHV BELL-OTZ-ER-COUGH-SKEE
ELILAN, S. EH-ss   ee-LEE-lan
ELON, BENNY BEHN-nee   eh-LOHN
ELUAY, THEYS THAYS    ehl-ooh-WAY
EMANUEL, RAHM RAHM    ee-MAN-yoo-ehl
EMSIS, INDULIS IHN-duh-lihs   EHM-sihs
ENAN, SAMI SAM-ee   ah-NEHN
ENDARA, GUILLERMO ghee-YEHR-moh   ehn-DAH-rah
ENDZINS, AIVARS EYE-vahrs   EHN-jehns
Enerhodar eh NAIR HO dar
ENKHBAYAR, NAMBARYN nahm-BREEN    EHNK-bah-yahr
ENKHBOLD, MIEAGOMBO mee-ah-GOHMB    EHNK-bohld
ENNAHDHA eh-NAH-dah
ENRILE, JUAN PONCE HWAHN   POHN-say   ehn-REE-lay
ENSAIHAN, MENSAIHAN EHNGS-eye-hahn   MEHNGS-eye-hahn
ENSOUR, ABDULLAH AHB-duh-lah   ehn-SOOR
ENTEZAM, AMIR ABBAS ah-MEER  ah-BAHS  ehn-teh-ZAHM
EPHRAIM, INONI ee-noh-NEE    EHF-rahm
ERBAKAN, NECMETTIN NEHJ-meh-tihn   AIR-bah-kahn
ERCIS AIR-jeesh
ERDOGAN, RECEP TAYYIP reh-JEHP   t-eye-YIHP   ERR-doh-ahn
EREKAT, SAEB SAH-EHB   eh-rah-KAHT
ERELI, ADAM ADD-uhm    AIR-lee
EREZ, YALIM yah-LOOM   eh-REHZ
ERGENEKON ehr-ghehn-eh-KOHN
ERGMA, ENE EH-neh   EHRG-mah
ERIGNAC, CLAUDE KLOHD   a-reen-YAHK
Erkin Tuniyaz ER kin / TOON ih yahz
ERKINBAYEV, BAYAMAN B-EYE-ah-mahn   ehr-kehn-B-EYE-ehv
ERMITA, EDUARDO ehd-WAHR-doh    ehr-MEE-tah
EROGLU, DERVIS dehr-VEESH   EHR-oh-loo
ERSHAD, HOSSEIN MOHAMMAD hoh-SAYN  moh-HAH-mehd   air-SHAHD
ERSOZ, LEVENT leh-VEHNT   AH-sohz
ERUYGUR, SENER SHEH-NEER   EHR-(uh)-wee-goor
ERZURUM ehr-zuh-ROOM
ESCOBAR, PABLO PAHB-loh    ehs-koh-BAHR
ESFANDIARI, HALEH haw-LEH   ehs-fahn-dee-ah-REE
ESHKERI, YOUSSEFI yoo-seh-FEE   ehsh-keh-REE